Close

Nabízíme

Demoliční práce

 • Inženýrská a projekční činnost
 • Strojová demolice jednopodlažních i vícepodlažních budov a výrobních komplexů
 • Ruční demolice
 • Demontáž stávajících technologií
 • Recyklace materiálů z demolice (drcení)
 • Úprava terénu po provedené demolici

Stavební práce

 • Inženýrská a projekční činnost
 • Zemní práce
 • Přeložky inženýrských sítí
 • Geotechnický průzkum včetně laboratorních zkoušek a vyhodnocení, dynamická penetrace
 • Stabilizace a úpravy základových spár objektů
 • Kanalizační a drenážní systémy
 • Odvodnění staveb včetně případné dekontaminace vod před vypouštěním
 • Realizace komunikací, chodníků a zabezpečených zpevněných ploch
 • Výstavba plotů a oplocení
 • Rekultivace území

Hydrogeologický průzkum a sanace ekologických zátěží

 • Hydrogeologický průzkum a průzkum kontaminace horninového prostředí
 • Zpracování analýz rizika a studií proveditelnosti
 • Sanace starých ekologických zátěží
 • Hydrodynamické zkoušky
 • Sanace skládek
 • Monitoring skládek (voda, skládkový plyn) včetně vyhodnocení

Nakládání s odpady

 • Vzorkování odpadů oprávněnou osobou
 • Akreditované laboratorní analýzy
 • Pasportizace odpadů
 • Přeprava, úprava a zneškodnění odpadů
 • Provozní a havarijní plány